Home > Obavijesti > Organizacija – vezano uz seminarske radove (greškom bilo napisano za Operacijski)

Organizacija – vezano uz seminarske radove (greškom bilo napisano za Operacijski)

ožujak 20th, 2014, 14:55

Za seminare konkretno piše:

“Studentima koji su izvršili seminarsku obvezu u 2012./2013. priznat će se seminarski rad, ali uz obvezu da isprintanu finalnu verziju seminarskog rada dostave (do) 12.04. u 11h prof. dr. sc. Mariji Kaštelan Mrak (ili doc. Vretenaru) u nastavni centar.

Studenti koji nisu u prošloj ak. godini imali seminarski rad, mogu kroz primjere obraditi bilo koju temu iz područja kolegija (cca 15 stranica, font 12pt, prored 1,5pt), te prvu verziju seminarskog rada poslati najkasnije do 30.03. na mail adresu dsokolic@efri.hr, a potom, nakon što seminarski rad bude odobren, isprintanu finalnu verziju seminarskog rada dostaviti 12.04. u 11h prof. dr. sc. Mariji Kaštelan Mrak u nastavni centar.

Studenti koji ne izvrše seminarsku obvezu u skladu s gore navedenim rokovima neće je moći izvršiti naknadno.”

Sve obavijesti su objavljene na MERLINU (datum kolokvija, seminari i slično).