Home > Obavijesti > Završni radovi – procedura i prijava, rokovi za 2013./14.

Završni radovi – procedura i prijava, rokovi za 2013./14.

siječanj 24th, 2014, 15:53

5. Završni radovi
5.1. Odluka o utvrđivanju rokova za predaju završnih i diplomskih radova

„Studenti koji žele obraniti završni ili diplomski rad u ak.god. 2013./2014. dužni su
poštovati sljedeće rokove:

5.1.1. Najkasnije do 30. travnja 2014. godine prijaviti mentora na završnom radu na za to
propisanom obrascu koji predaju u Referadu za preddiplomski i diplomski studij
(Obrazac za prijavu mentora).
5.1.2. Najkasnije do 10. lipnja 2014. godine predati mentoru na čitanje prvu verziju završnog rada i precizirati temu završnog rada (uključujući naslov rada) te ju prijaviti na za to propisanom obrascu koji predaju u Referadu za preddiplomski i diplomski studij (Obrazac za prijavu teme).
5.1.3. Najkasnije do 01. ožujka 2014. godine prijaviti mentora na diplomskom radu na za to
propisanom obrascu koji predaju u Referadu za preddiplomski i diplomski studij (Obrazac za prijavu mentora ).
5.1.4. Najkasnije do 30. travnja 2014. godine predati mentoru na čitanje prvu verziju
diplomskog rada i precizirati temu diplomskog rada (uključujući naslov rada) te ju
prijaviti na za to propisanom obrascu koji predaju u Referadu za preddiplomski i diplomski studij (Obrazac za prijavu teme).
5.1.5. Najkasnije do 15. rujna 2014. godine ispuniti sve ispitne obveze i predati u Referadu
za preddiplomski i diplomski studij konačnu odobrenu verziju diplomskog rada
(studenti diplomskog studija).
5.1.6. Najkasnije do 15. rujna 2014. godine ispuniti sve ispitne obveze i predati u Referadu
za preddiplomski i diplomski studij ispunjeni i od mentora potpisani obrazac Izvješća o
obavljenom završnom radu (studenti preddiplomskog studija).
5.1.7. Studenti preddiplomskog studija koji Izvješće o obavljenom završnom radu predaju
poslije 15. rujna 2014. godine se neće moći prijaviti za diplomski studij u 2014./2015.
godini.
5.1.8. Sve obrane diplomskih radova moraju biti održane najkasnije do 30. rujna 2014.
godine.
5.1.9. Završnim i diplomskim radovima kojima se rutinskom provjerom na plagiranje nakon
predaje ustvrde nepravilnosti neće se razmatrati za obrane u 2013./2014. godini.
Studentima koji se ne budu pridržavali navedenih rokova ne jamči se dovršetak studija
u tekućoj akademskoj godini. „